(نـئــوپـتــاس)فرمولاسیون اختصاصی

NEO POTASS

neo potas-min

نئوپتاس

مزایا
 
* افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها و بیماری ها
* افزایش کیفیت محصول، رنگ پذیری و درشتی میوه و بازار پسندی
* افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر
* تشکیل خوشه هاى کامل با دانه هاى درشت تر در محصولات زراعى
* کاهش اثرات تنش شورى و سمی
* ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان زراعى به ویژه غلات
 
 
دستورالعمل مصرف محلول(محلول پاشی-آبیاری)
نوع محصول
زمان مصرف
محلول پاشی
آب آبیاری
زراعی
پایان پنجه زنی -ابتدای ساقه روی -پرشدن دانه ها بعد از گلدهی و تکرار تا بیست روز قبل از برداشت
2 لیتر در هکتار
10-5 لیتر در هکتار
باغی
پس از گلدهی و تشکیل میوه تکرار تا بیست روز قبل از برداشت
1 تا 2 لیتر در هکتار
10-5 لیتر در هکتار
تجزیه ضمانت شده عناصر میکرو(درصدوزنی-وزنی)
پتاسیم محلول در آب (K2O)
30%

راه های ارتباطی با ما

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.