نیتروتِک ( نیتروژن مایع)

NITROTECH

nitrotec-min

نیتروتک

                                                                            
 مزایا
* افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبز در برگ ها
*افزایش تولید میوه و دانه 
*افزایش حلالیت عناصر غذایی
*افزایش میزان پروتئین های گیاهی 
* افزایش رشد سبزینه ای گیاه و رشد رویشی 
* تأمین ازت مورد نیاز اندام های جوان  ودر حال رویش
* افزایش عملکرد و میزان پروتئین موجود در دانه گندم
*افزایش وزن دانه و تعداد دانه در غلات

 

 آبیاری  (5 و 10 لیتری با خاصیت اسیدی )
  محلول پاشی  (1 لیتری با خاصیت جذب سریع )
 
 
دستورالعمل مصرف(آب آبیاری – محلول پاشی)
نوع محصول
زمان مصرف
محلول پاشی
آبیاری
زراعی
پس از4برگی و تکرار پس از 20روز
1تا 2لیتر در هکتار
5 تا 10 لیتر در هکتار
باغی
پس از ظهور برگ ها،بعد از تشکیل میوه وتکرار پس از20روز
1تا 2 لیتر در هکتار
10 تا 15 لیتر در هکتار
مرکبات
مرحله اول بعد از تشکیل میوه و تکرار در شهریور
1تا 2 لیتر درهکتار
10 تا 15 لیتر در هکتار
تجزیه ضمانت شده عناصر ماکرو(درصدوزنی-وزنی)
نیتروژن کل
27
فسفر
2
پتاسیم
2

راه های ارتباطی با ما

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.