تاثیراسید آمینه در پسته

آخرین پروژه ها

مارا در اینستاگرام دنبال کنید

شماره تماس09004900567

تاثیر اسید آمینه در پسته

تمام موجودات زنده مخصوصا گیاهان دارای ساختارهای پروتئینی هستند و می توان گفت پروتئین مهمترین ترکیب در سلولهای گیاهی است.

بطور کلی ترکیبات پایه گیاهان از پروتئین ساخته‌شده است و همینطور تمام فعالیت‌های آنها تحت کنترل پروتئین‌هایی است که از اسیدهای آمینه تشکیل‌ شده‌اند.

اسیدهای آمینه فعالیت‌های فیزیولوژیکی سلول را تحت تأثیر قرار می‌دهد به و همین دلیل گیاهان به مقدار مشخصی اسیدآمینه برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول نیاز دارند.

اسیدهای آمینه به دو گروه ضروری و غیرضروری تقسیم‌بندی می‌گردند

انواع کودهای اسیدآمینه

کود اسیدهای آمینه ضروری : گیاه قادر به تجزیه آن‌ها نبوده و باید در اختیار گیاه برای رشد بهتر قرار بگیرد اسیدهای آمینه ضروری عبارتند از: آرژنین، ایزولوسین، لیزین، ، هیستیدین لوسین، ، متیونین، فنیل آلانین، ترئونین، ترپتوفان، والین. اسیدهای آمینه غیرضروری که عبارتند از: آلانین، آسپارتیک اسید، آسپارانین؟، سیستئین، گلوتامیک اسید، گلوتامین، گلیسین، پرولین، سرین، تیروزین

کود اسیدهای آمینه غیرضروری : گیاه قادر به تجزیه آن‌ها می‌باشد.

نقش اسید آمینه در کشاورزی و مزایای استفاده از آن برای گیاهان در حال رشد:

گیاهان هم مانند هر موجود و بافت زنده ای ، برای رشد و ادامه حیات به مکانیسم هایی خاصی نیاز دارند تا بتوانند سر از خاک بیرون آورده و از نور خورشید و باران و… برای رشد خود استفاده کنند.

همه گیاهان هیدروژن مورد نیاز خود برای رشد را از آبی که درون خاک است دریافت میکنند

هیدرات های کربنی یکی دیگر از عناصری است که گیاه برای رشد به آنها نیاز دارد و این عنصر به مرور زمان در خاک به وجود می آید که گیاه از آن برای عملیات فتوسنتز خود استفاده می کند.

مهم ترین مزیت استفاده از اسیدآمینه برای گیاهان این است که گیاه دیگر نیازی ندارد که انرژی خود را برای کسب هیدروژن و هیدرات های کربن بگذارد و به راحتی می تواند آنها را از طریق اسید آمینه به دست آورد. اگر منبع دیگری از اسید آمینه را برای رشد گیاه به آن اضافه کنیم گیاه با سرعت رشد می کند و همچنین رشد سالم تری را هم خواهد داشت.

فواید ، تاثیر و نقش اسید آمینه در باغات پسته

تحقیقات نشان می دهد اسید امینه می تواند بر روی صفات وزن خوشه ،تعداد پسته در خوشه و طول خوشه میزان پوکی کلروفیل کل و کارتنوییدها اثر دارد

 بهترین زمان استفاده از اسید امینه به صورت محلول پاشی در زمانهای ذیل می باشد

1-تورم جوانه ها

2- پیش از گلدهی

3- اوایل شکل گیری میوه

4-پر شدن مغز

5-پس از برداشت محصول

تاثیر اسید امینه بر درخت پسته از چه طریق می باشد

افزایش کیفیت و کمیت محصول

افزایش جوانه‌ های رویشی و زایشی

بزرگ شدن سایز محصول (میوه)

افزایش مقاومت گیاه به خشکی،سرما،کم آبی،شوری و …

بهبود تعریق و تنفس گیاه

تقویت سیستم ریشه زنی گیاه

افزایش سایز و ضخامت برگها و در نتیجه کاهش خسارت آفات مکنده مانند پسیل

تنش های محیطی

دمای بالا، کم آبی، شوری و سرمای شدید دارای تاثیرات مخربی بر روی متابولیسم گیاه بوده که اسید آمینه ها مثل پرولین با تقویت دیواره سلولی و ایجاد توازن آب در گیاه موجب کاهش خسارت ناشی از شرایط نامساعد گیاهی می گردد

اکثرا درختان پسته در مناطق کویری با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد کشت شده اند که ضد استرس بودن اسید امینه به کمک پسته آمده است

القاء فرایند گرده افشانی

با آزمایشهای مختلف ثابت شده است که میزان بازدهی و باردهی درختان و گیاهان رابطه مستقیم با میزان و کیفیت اسید آمینه موجود در گیاه دارد،به طور خلاصه باید بگوییم افزایش کمیت و کیفیت اسید آمینه در گیاه منجر به گرده افشانی عمل انتقال دانه گرده به مادگی، لقاح و تشکیل میوه می باشد. اسید آمینه پرولین به باروری دانه گرده کمک می کند و از سوی دیگر متیونین -گلوتامیک اسید و لیسین از طریق فعال سازی هورمونهای موثر در تشکیل گل و میوه با افزایش طول لوله گرده موجب بهبود گرده افشانی می شوند

فواید اسید آمینه ها در خاک :

افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک

کلات کردن عناصر ریزمغذی (بسیاری از شرکتهای تولید کننده کودهای ریز مغذی از اسید آمینه برای کلات کردن استفاده می کنند)

کمک به افزایش جذب سایر کودها حتی کودهای شیمیایی

آزاد سازی عناصر راکد در خاک

 کلات کردن عناصر مورد نیاز گیاهان

آمینواسیدها به طور کلی اثر بسیار شدید و قوی در کلات کردن عناصر ریزمغذی در گیاهان دارند و در این حالت جذب و انتقال مواد ریز مغذی مورد نیاز گیاه را به راحتی در گیاه انجام می دهند و همچنین باعث جذب بهتر آن ها نیز می شوند.

تاثیر مثبت کلات کردن عناصر ریز مغذی به وسیله اسیدهای آمینه به واسطه تاثیر روی تراوایی غشای سلولی است که به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت. گلیسین و گلوتامیک اسید نوع ال در کلات کردن عناصر نقش شایانی ایفا می کنند.

افزایش کمی و کیفی محصول

اسیدهای آمینه آلانین، واکنی و لیوسین اسید با افزایش نسخه برداری MRNA و افزایش پروتئین در گیاه باعث بهبود ویژگی های کمی و کیفی محصول می گردند.

تقویت سیستم ایمنی گیاه

اسیدهای آمینه با افزایش تولید بافت خشبی گیاهان و ترمیم بافتهای آسیب دیده و تقویت دیواره سلولی باعث افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها می گردد. اسیدهای آمینه پرولین و هیدروکسی پرولین با تقویت دیواره سلولی ، گیاه را در برابر شرایط نامناسب محیطی مقاوم نموده و همچنین باعث تعادل هیدروژنی در گیاه می شود

افزایش سرعت رسیدگی محصول:

اسیدهای آمینه متیونین و تریپتوفان از طریق تحت تاثیر قرار دادن تولید هورمون گیاهی باعث افزایش سرعت رسیدگی می گردد. اسید آمینه متیونین پیش ساز ساخت اتیلن و تریپتوفان پیش ساز هورمون اکسین است. اکسین باعث طویل شدن سلولها ، تسریع گلدهی و اتیلن باعث رسیدن کامل و توسعه رنگ میوه روی درخت و انبار ، افزایش بازار پسندی و افزایش مقاومت محصولات انباری می گردد زایش جذب عناصر ریز مغذی

اسیدهای آمینه مانند گلوتامیک اسید و گلیسین دارای ویژگی کلات کنندگی عناصر ریزمغذی بوده و جذب عناصر ریزمغذی را به گیاه آسان تر می کنند.

افزایش فتوسنتز و تاثیر بر رشد گیاه

کاهش فتوسنتز در گیاه باعث کاهش ساخت و ساز کربوهیدرات ها و اختلال در رشد می شود. اسیدهای آمینه مانند گلیسین با افزایش کلروفیل در گیاه و افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت C/N در درختان میوه موجب بهبود کیفیت و کمیت محصول می گردد .

کمک به تعادل میکروفلور خاک

حفظ تعادل میکروفلور خاک باعث بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک اطراف ریشه می شود. متیونین باعث ساخت فاکتورهای رشدی است که باعث استحکام دیواره سلولی میکروفلور خاک می شود

تسریع در تشکیل اندام های هوایی

اسیدهای آمینه گلیسین ، گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید موجبات تسریع در تشکیل و رشد برگ و ساقه، ارتقاء جوانه زنی و بهبود سیستم ریشه ای گیاه می گردند.

فعال سازی روزنه های گیاهی

در ساختار سلول های گیاهی، روزنه ها به منظورتعادل هیدروژنی گیاهان و همچنین جذب عناصر پرمصرف و عناصر میکرو و در نهایت دفع و جذب یک سری از گازها به وجود آمده اند. کانال تخصصی گیاه پزشکی. هنگامی که روزنه های تنفسی باز می شوند به وسیله یک سری از عوامل خارجی مثل نور، رطوبت هوا، دمای هوا و تجمع نمک ها محیط را مورد ارزیابی قرار می دهند.

گیاه باید مدام روزنه های تنفسی خود را در مواجه با این فاکتورهای داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار دهد و باز و بسته کند.
گلوتامیک اسیدهای نوع ال در حقیقت مانند عامل اسمزی در سیتوپلاسم، این حالت را در سلول های نگهبان روزنه به وجود می آورند و بدین طریق روزنه های تنفسی گیاه را بدون وارد آوردن خسارت به گیاه باز می کنند

نقش موثر آمینواسیدها بر هورمون های گیاهی

آمینواسیدها از نیروهای پیش برنده و همچنین فعال کننده هورمون های گیاهی و رشد مواد سوبسترایی در گیاهان محسوب می شوند. در این میان متیونین های نوع ال فعال کننده و آزاد کننده اتیلن و فاکتورهای رشد دیگر در سلول هستند :

تریپتوفان نوع ال نیرویی پیش برنده برای سنتز اکسین است. نباید فراموش کرد که ال تریپتوفان فقط به صورت فرم ال برای گیاه قابل استفاده است. ال آرژینین ها در فرایند سنتز گیاهی، گیاهان را وادار به گلدهی و میوه دهی می نماید که این خاصیت به هورمون های گیاهی شباهت دارد

پرولین نوع ال و هیدروکسی پرولین در حقیقت اصلی ترین عامل برای ایجاد پیوندی متعادل در دیواره سلولی گیاهان هستند که در واقع این مکانیسم اثر باعث افزایش مقاومت گیاه و مقاومت در برابر شرایط نامساعد محیطی می شود. ال آلانین، ال والین و ال لیوسین نقش غیر قابل انکاری در کیفیت میوه ها دارند و در نهایت  ال هیستیدین در متابولیسم سلول گیاهی در زمان رسیدن میوه ها بسیار موثر عمل می کند

کلام آخر

 به انتهای مقاله رسیدیم،  شما برای داشتن محصولی باکیفیت میتوانید از سایت سیوان تجارت کامکار یا تماس با شماره 09004900567 محصول نـئــوپـتــاس+سیلیگارد را تهیه کنید و برای سوالات بیشتر با ما در ارتباط باشید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.